fbpx

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
MINTCONCEPT.PL
SPIS TREŚCI:

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
  3. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM
  4. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
  5. WARUNKI KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW CYFROWYCH
  6. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
  7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
  8. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  11. OPINIE O PRODUKTACH
  12. PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU INTERNETOWEGO
  13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://mintconcept.pl (dalej jako: „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z funkcjonalności Serwisu Internetowego, składanie zamówień, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Serwis Internetowy.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Serwisu Internetowego, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego i jego funkcjonalności, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Zespół mintconcept.pl

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Właścicielem Serwisu Internetowego jest MINT CONCEPT SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Półwiejska 17 / 26, 61-888, wpisana do Rejestru
   Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
   numerem KRS: 0001040335, posiadająca numer NIP 7831882070, REGON 525497675, o kapitale zakładowym 5000,00 zł. Adres do doręczeń: ul. Teatralna 1/10, 62-023 Koninko, adres poczty elektronicznej: kontakt@mintconcept.pl, numer telefonu: +48 537 857 614 (dalej jako: „Usługodawca”).
  2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów (albo osób fizycznych
  3. prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, jeśli stosuje się do nich przepisy dotyczące konsumentów) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
  4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
    • BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog z artykułami, aktualnościami i innymi treściami nawiązującymi do tematyki Mintconcept.pl, dostępny w Serwisie Internetowym i prowadzony przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy
    • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
    • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę, w tym poprzez określenie warunków przyszłej Umowy, takich jak Produkt Cyfrowy oraz sposób płatności
    • KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
    • KONTO USŁUGOBIORCY, KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, informacje o zakupionych Produktach Cyfrowych oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.
    • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach Cyfrowych, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
    • PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
    • PRODUKT CYFROWY – dostępna w Serwisie Internetowym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa przesyłana w postaci elektronicznej, do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym, będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Usługodawcą.
    • REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
    • SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://mintconcept.pl
    • UMOWA – umowa o dostarczanie Produktu Cyfrowego zawierana między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
    • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
    • USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; oraz (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego oraz zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę z Usługodawcą.
    • USŁUGODAWCA – MINT CONCEPT SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Półwiejska 17 / 26, 61-888, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS,
     prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001040335, posiadająca numer NIP 7831882070, REGON 525497675, o kapitale zakładowym 5000,00 zł. Adres do doręczeń: ul. Teatralna 1/10, 62-023 Koninko, adres poczty elektronicznej: kontakt@mintconcept.pl, numer telefonu: +48 537 857 614.

    • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
    • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Usługodawcą

  2) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

   

   1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
   2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, tematyką oraz niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy
   3. innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
   4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu Internetowego, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge.
   5. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.
   6. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania
    danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
   7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie Umowy oraz obowiązki ustawowe Administratora).

   3) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM

    

    1. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto Usługobiorcy, Formularz Zamówienia, Newsletter oraz Blog.
    2. Konto Usługobiorcy – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
    3. Usługobiorca obowiązany jest utrzymywać w tajemnicy przed innymi osobami dane dostępowe do Konta w Serwisie Internetowym, a także aktualizować na bieżąco dane podane w ramach Konta w razie ich zmiany. Usługobiorcy zabrania się udzielania dostępu do Konta osobom trzecim, w tym poprzez najem lub użyczenie.
    4. Usługobiorca może posiadać w tym samym czasie wyłącznie jedno Konto w Serwisie Internetowym.
    5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Usługobiorcy w następujących przypadkach:
      • a. gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny narusza niniejszy Regulamin;
      • b. gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny narusza warunki licencyjne korzystania z Produktów Cyfrowych;
      • d. gdy działania danego Usługobiorcy mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.
      • c. gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy;

     Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe korzystanie z funkcjonalności Konta. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca aktywuje Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powzięcia informacji na ten temat.

    6. Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto z 7-dniowym terminem wypowiedzenia.
    7. Usunięcie Konta w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania przez Usługodawcę danych Usługobiorcy przez okres niezbędny do realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) na zasadach przewidzianych w polityce prywatności Serwisu
     Internetowego.
    8. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty
     elektronicznej na adres: kontakt@mintconcept.pl.
    9. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania pierwszego Produktu Cyfrowego do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, miasto, kod pocztowy), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a także informacji dotyczących Umowy: Produkt Cyfrowy i sposób płatności. Usługobiorca, który nie posiada jeszcze Konta w Serwisie Internetowym, obowiązany jest do podania hasła. W przypadku Usługobiorcy niebędącego konsumentem niezbędne jest również podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
    10. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Korzystanie z Formularza Zamówienia kończy się z chwilą złożenia Zamówienia za jego pomocą przez Usługobiorcę albo gdy Usługobiorca zaprzestanie składania Zamówienia za jego pomocą.
    11. Newsletter – zapisanie się na Newsletter następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę: (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz (2) kliknięciu pola
     „Zapisz się” – z tą chwilą adres e-mail Usługobiorcy zostaje zapisany w bazie mailingowej Usługodawcy.
    12. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mintconcept.pl.
    13. Blog – korzystanie z Bloga dostępnego w Serwisie Internetowym możliwe jest dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy, po przejściu do zakładki „Blog”. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

   4) WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

    

    1. Składanie Zamówień dostępne jest dla Usługobiorców posiadających zarejestrowane Konto.
    2. Zawarcie Umowy między Klientem i Usługodawcą wymaga złożenia Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia zgodnie z pkt. 3.10 Regulaminu.
    3. Klientowi zabrania się składania Zamówień w innym zamiarze niż zawarcie Umowy z Usługodawcą.
    4. Ceny uwidocznione na stronach Serwisu Internetowego podane są w złotych polskich i zawierają podatki. O łącznej cenie Zamówienia wraz z podatkami (oraz o innych dodatkowych opłatach, a w razie braku możliwości ustalenia ich wysokości – o obowiązku ich zapłaty) Klient jest informowany na stronach
     Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
    5. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa
     między Usługobiorcą a Usługodawcą.
    6. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności w Serwisie Internetowym:
      • a. płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;
      • b. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl P– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł w całości opłacony, NIP 7792369887, REGON 301345068

   7. Usługobiorca obowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od chwili złożenia Zamówienia.

   8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.5 Regulaminu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego.

   5) WARUNKI KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW CYFROWYCH

    

    1. Na podstawie zawartej Umowy udostępnione zostają Usługobiorcy przez Usługodawcę wszystkie treści wchodzące w skład Produktu Cyfrowego zakupionego przez Usługobiorcę. Usługobiorca otrzymuje dostęp do Produktu Cyfrowego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia odnotowania jego płatności na rachunku bankowym lub rozliczeniowym Usługodawcy.
    2. Sposób dostawy:
   • a. W przypadku Produktu Cyfrowego będącego kursem, dostęp do treści wchodzących w skład Produktu Cyfrowego udzielany jest za pośrednictwem Konta Usługobiorcy w Serwisie Internetowym. Produkty Cyfrowe będące kursami można odtworzyć wyłącznie z poziomu Konta Usługobiorcy. Usługobiorca nie ma możliwości pobierania i zapisywania Produktów Cyfrowych będących kursami w pamięci swojego urządzenia końcowego.
   • b. W przypadku Produktu Cyfrowego będącego ebookiem Usługodawca dostarcza Klientowi Produkt Cyfrowy będący przedmiotem Zamówienia za pomocą przesyłki elektronicznej. Przesyłka elektroniczna polega na dostarczeniu Produktu Cyfrowego będącego ebookiem w formie pliku komputerowego (bądź unikalnego adresu URL umożliwiającego jego pobranie) na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Przesyłka elektroniczna jest nieodpłatna.

   3. Usługodawca nie gwarantuje Klientowi w sposób wyraźny ani dorozumiany, że Produkty Cyfrowe okażą się przydatne do osiągnięcia celów zamierzonych przez Klienta. Usługodawca dokłada należytych starań, aby informacje i treści przekazywane w ramach Produktów Cyfrowych były zgodne ze stanem faktycznym, obowiązującymi standardami i dostępną Usługodawcy wiedzą. Klient przyjmuje do wiadomości, że osiągane przez niego rezultaty zależne są jednak przede wszystkim od czynników niezależnych od Usługodawcy i leżących po stronie Klienta, takich jak ilość włożonego czasu i własnego zaangażowania w przyswojenie treści udostępnianych w ramach Produktów Cyfrowych.

   4. W razie wątpliwości dotyczących Produktu Cyfrowego oraz jego zawartości, Klient powinien kierować się informacjami, wytycznymi i objaśnieniami wyświetlanymi na stronach Serwisu Internetowego, w tym również w trakcie odtwarzania Produktu Cyfrowego.

   5. Ze względu na swój charakter, treści udostępniane w ramach Produktu Cyfrowego mogą być traktowane jako przedmiot Prawa Autorskiego (utwór). Korzystanie przez Klienta z treści Usługodawcy stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.

   6. Klient nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Produktu Cyfrowego oraz składających się na niego treści. Klient na podstawie zawartej Umowy jest uprawniony korzystać z Produktu Cyfrowego w sposób oraz w zakresie niezbędnym do korzystania z niego dla celów określonych Umową, a w razie braku ich określenia dla celów, w których zazwyczaj korzysta się z Produktu Cyfrowego tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk.

   7. Korzystanie przez Klienta z Produktu Cyfrowego możliwe jest przez czas określony Umową.

   8. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Usługodawcę. Klientowi zabrania się w szczególności utrwalania Produktu Cyfrowego oraz objętych nim treści jakąkolwiek techniką, a także ich rozpowszechniania oraz wprowadzania do obrotu w jakiejkolwiek formie. Klient nie ma prawa kopiować udostępnionych mu Produktów Cyfrowych za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klientowi zabrania się także modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, odkodowywania, dekompilowania, dezasemblowania lub jakichkolwiek innych prób ingerencji w Produkt Cyfrowy i obchodzenia zabezpieczeń dostępu do jego treści, w tym ustalania kodu źródłowego Produktu Cyfrowego, Konta Usługobiorcy oraz Serwisu Internetowego.

   9. Usługodawca może dokonać zmiany Produktu Cyfrowego, która nie jest niezbędna do zachowania jego zgodności z Umową, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z uzasadnionych przyczyn, tj. zmiana jest niezbędna do dostosowania treści cyfrowych lub usługi cyfrowej do nowego środowiska technicznego lub do wzrostu liczby użytkowników lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych – oraz wyłącznie w zakresie w jakim ta przyczyna wpływa na zmianę. Usługodawca nie może jednak dokonać zmiany Produktu Cyfrowego dostarczanego w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany, o której mowa powyżej, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie konsumenta, a Usługodawca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie. Jeżeli zmiana, o której mowa powyżej, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp konsumenta do Produktu Cyfrowego lub korzystanie z niego, Usługodawca jest zobowiązany poinformować konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Prawo wypowiedzenia, o którym mowa w zadaniu poprzednim nie ma zastosowania jeżeli Usługodawca zapewnił konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Produktu Cyfrowego zgodnego z Umową, w stanie niezmienionym.

   6) KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

   Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@mintconcept.pl), za pośrednictwem której można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego oraz zasięgnąć pomocy technicznej w razie problemów z Produktami
   Cyfrowymi lub Usługami Elektronicznymi. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z jego danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

   7) PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

   Niniejszy punkt 7. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich
   reklamacji składanych do Usługodawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów Cyfrowych,
   Umów, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Usługodawcy lub
   Serwisu Internetowego.

    1. Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
      • a. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu Cyfrowego zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy zawartej z Usługodawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu Cyfrowego miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu Cyfrowego z Umową
    2. Reklamacja może zostać złożona na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mintconcept.pl.
    3. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
    4. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.
    5. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie
     reklamacji przez Usługodawcę.
    6. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

   8) USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

    

    1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Usługodawcy oświadczenia przed jego upływem zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi na wstępie Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe
    2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu Cyfrowego – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – Usługodawca od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Produktu Cyfrowego – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę; (3) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Usługodawca na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
    3. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu Cyfrowego – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
    4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy o dostarczanie Produktów Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do
     odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.\
    5. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

   9) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIAROSZCZEŃ

    

    1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
    2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
    3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawartej internetowo umowy.

   10) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

    1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta/Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności.
    2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Klientem/Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
    3. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta/Usługobiorcę, w szczególności podanych w trakcie składania przez niego Zamówienia. W zakresie weryfikacji Usługodawca
     uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta/Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji Zamówienia
     złożonego przez Klienta/Usługobiorcę oraz zawieszenia dostępu do Konta Usługobiorcy na czas trwania weryfikacji.
    4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
    5. Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez Usługodawcę nie będą stanowiły podstawy dla Klienta/Usługobiorcy do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub
     nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.
    6. Usługodawca nie ponosi wobec Klienta/Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające ze zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. ataki hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, wojny, zamieszki, rozruchy, powodzie, pożary) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Usługodawcy.
    7. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta/Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonych kosztów z tytułu Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta/Usługobiorcę w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy lub niezwiązanych z tą Umową. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta/Usługobiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy.
    8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
    9. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za Produkt Cyfrowy lub braku zgodności Produktu Cyfrowego z Umową zostaje wyłączona.
    10. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

   11) OPINIE O PRODUKTACH

    1. Usługodawca nie umożliwia dostępu do wystawionych przez Klientów opinii o Produktach.

   12) PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU INTERNETOWEGO

   1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa
    1. Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
    2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
    3. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że Usługobiorca korzystający z Serwisu Internetowego nie otrzymuje żadnych praw autorskich do materiałów, do których uzyskuje dostęp podczas korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę.

   13) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.
      2. Zmiany Regulaminu:
     • a. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; wprowadzenia odpłatnych funkcji lub zmiany zasad odpłatności obecnych funkcji Serwisu; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
     • b. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na dotychczasowe działania Usługobiorcy w Serwisie Internetowym oraz zawarte Umowy.
     • c. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu jakiejkolwiek umowy o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia wynoszącym 15 dni kalendarzowych przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo, w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, zainteresowany Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem (albo osobą fizyczną, o której
      mowa w pkt. 8.5 Regulaminu) ma prawo odstąpienia od umowy.

    3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

    Dziękujemy za uważną lekturę!

    W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

    Zapraszamy do skorzystania z naszych usług,

    Zespół mintconcept.pl